Expertutlåtanden

Edward H. Lowell, M.D., P.A.
372 Harding Drive, South Orange, New Jersey 07079, USA

14 november, 1996

Bäste Herr Schreiber:
 
Detta brev är mitt svar på Er begäran att jag ska skriva om min kunskap om och mina erfarenheter av Landmark Education Corporations utbildningsprogram, och då särskilt Landmark Forum, den Advancerade Kursen, Självuttryck- och Ledarskapsprogrammet samt seminarieserien Forum i Handling.

Jag är medicine doktor med psykiatri som specialitet, och sedan 1955 har jag varit läkarlegitimerad i delstaterna New Jersey, New York och Kalifornien. Jag är legitimerad av American Board of Psychiatry and Neurology sedan 1962, och har i 39 år utövat allmänpsykiatri och psykoterapi.

Jag har aldrig varit anställd hos Landmark Education Corporation (Landmark). Sedan jag började min verksamhet 1957 har jag träffat och behandlat tusentals individer med mentala, sociala och känslomässiga problem. Jag har arbetat åt sex sjukhus och har varit konsult åt många privata företag och offentliga instanser på nationell, delstats- och kommunal nivå samt vid ett flertal rättsliga instanser.

I min psykiatriska utbildning ingick tjänstgöring på ett amerikanskt militärsjukhus 1955. För att kunna behandla amerikanska soldater som blivit utsatta för hjärntvätt som krigsfångar hos kineserna, fick jag under den tiden specifik träning i teknikerna kring hjärntvätt och indoktrinering.

Jag känner till vad Landmark Forum handlar om. Jag har gått kurser på Landmark själv och har yrkesmässigt undersökt Landmarks verksamhet och kursprogram. Dessutom har jag som yrkesman personligen talat med mer än 2000 deltagare av alla slag: patienter, grannar, vänner, släkt samt medicinska och psykiatriska kollegor om deras personliga erfarenheter av Landmark Forum. Jag har också stått till tjänst som frivillig, obetald medicinsk rådgivare åt Landmark.

Utifrån mina egna personliga erfarenheter såväl som mina yrkeskunskaper kan jag säga att Landmark Forum – och andra program som Landmark tillhandahåller – har försett mig och andra med en värdefull utbildning som gör att man får en större känsla av självständighet och självförtroende vad gäller ens förmågor och det man har uppnått i livet.

Efter noggrann observation kan jag säga att jag inte har sett någonting över huvud taget som skulle leda mig till slutsatsen att Landmark Forum eller något annat Landmarkprogram eller själva företaget Landmark ägnar sig åt eller ens försöker genomföra någon form av hjärntvätt, indoktrinering, hypnos eller tankemodifiering av något slag.

Jag har också noggrant utvärderat frågan om Landmark skulle vara en sekt eller sekteristiskt. Jag kan kategoriskt slå fast att så inte är fallet.

En sekt är en religion eller en religionsliknande grupp som allmänt betraktas som extremistisk eller falsk, vars medlemmar lever på ett okonventionellt sätt eller har en okonventionell tro under ledning av en auktoritär eller karismatisk ledare. En särskild högaktning eller tillbedjan visas gentemot den personen. Det finns ofta en icke-vetenskaplig metod eller regeluppsättning som av dess upphovsman eller förespråkare hävdas ha unik eller exceptionell kraft.

I en sekt får medlemmarna nöta in nya tankar som ska ta över deras gamla, konventionella tankar. Detta åstadkoms genom att de utsätts för repetitiva anvisningar, indoktrinering, uppammande av pliktkänslor, och så vidare. På så sätt innebär hjärntvätt (1) en intensiv, tvångsmässig indoktrinering ämnad att rasera en individs grundläggande övertygelser och attityder samt att ersätta dessa med en alternativ uppsättning bestämda trossatser, och (2) tillämpandet av högeffektiva övertalningsmetoder så att vissa trosföreställningar eller drivkrafter utvecklas.

Nödvändiga för att hjärntvätt ska äga rum är ett slags fysiskt tillfångatagande, en övermakt gentemot individen att tillfoga skada och isolering från vänner och familj.

Ingen av dessa faktorer förekommer hos Landmark eller i något av företagets program. Ingenstans, någonsin, förekommer prov på lydnad, överhöghet eller underdånighet. Deltagarna går hem efter varje session.

De starkaste ord som skulle kunna brukas för att karakterisera Landmark Forum och andra Landmarkprogram är ”intellektuellt övertygande” eller ”intelligent slagkraftigt”. Inte vid något tillfälle upplever deltagaren en brytning med hans eller hennes tidigare bindningar, lojaliteter, stödgrupper eller principer.

Landmark har inga av de sektliknande organisationernas karakteristika. Man går inte med i någon organisation – Landmark har inga medlemmar. Ingen avlägsnas från sin miljö eller sin familj. Det förekommer ingen indoktrinering.

Landmark Forum leder till ett mera öppet, flexibelt själv. Ingen tvingas att ändra sina uppfattningar. Ingen skada åsamkas deltagarens relation med sin familj. I själva verket har de flesta deltagare rapporterat förbättrade relationer med sina familjer.

Efter Landmark Forum upptäcker deltagarna att de har en större känsla av att de kan bidra till samhället, till sina intressegrupper och välgörenhetsorganisationer. Landmark Forum är ett program som man gör frivilligt och där man undersöker idéer, i mångt och mycket på samma vis som man lär sig en ny förmåga eller en ny distinktion som till exempel flygning, dans eller tennis. Det finns inget ”medlemskap” i Landmark Forum eller företaget Landmark, och det finns inga medlemsavgifter att betala – man betalar helt enkelt en relativt låg avgift för den eller de kurser som man deltar i. Landmark har aldrig sökt ekonomiskt stöd, aldrig begärt ekonomiska bidrag, och det är inte ens tillåtet att deltagare skänker pengar. De som deltar i kurserna får en förmåga att släppa egoistiska, arroganta handlingsmönster och börja bidra till samhället.

Landmark ägs helt och hållet av de anställda. Det finns ingen karismatisk ledare. Det finns i själva verket ingen särskild ”ledare” överhuvudtaget. Landmark Forum leds av ett 40-tal Forumledare, inte en. De är inte självutnämnda, utan genomgår en krävande utbildningsprocess med prov och utvärderingar för att få jobbet. Hur väl en Landmark Forum-kurs fungerar bygger inte på ledarens karisma. Ofta återser deltagarna aldrig sin Furmledare. De gör kursen, och sedan är den över.

Landmark bygger inte på personligheter. Anställda och deltagare uppvisar en oerhörd bredd som är visar organisationens kulturellt, politiskt och nationalitetsneutrala fokus på övergripande mänskliga värden. Landmark Forumledare har många olikheter sinsemellan. De är kvinnor, män, färgade, vita, hinduer, asiater, äldre, yngre, judar, katoliker, protestanter eller av annan tro, heterosexuella, homosexuella, italienare, spansktalande, indier, fransoser, tyskar, amerikaner, engelsmän, australiensare och mycket annat.

De som jag känner som har deltagit i och haft glädje av Landmark Forum uppvisar samma olikheter. Det är allt från unga studenter, äldre med akademiska titlar, arbetare, präster, läkare, ingenjörer, poliser, psykologer, jurister, domare, filmstjärnor och lärare.

De som deltar i Landmark Forum fortsätter med sina jobb, bor kvar och fortsätter att engagera sig i omgivningen. De lever sina liv, där det som de lärde sig i Landmark Forum stärker deras personliga intressen med ökad produktivitet, en ökad förmåga att kommunicera och ett ökat självförtroende.
Det finns ingen Forum-idé att nöta in. Landmark Forum har ingen åsikt om äktenskap, skilsmässor, politik, religion, ekonomi eller någonting annat.

Landmark Forum uppmuntrar deltagarna, och ger dem förmågan, att ompröva sina förutfattade meningar i ljuset av nuet och framtiden, snarare än det förflutna. Och när de gör det så behåller deltagarna de adekvata antaganden som fungerar för dem och de kommer förbi de antaganden som inte längre fungerar eller visar sig vara förlegade.

Landmark Forum lägger inte fram någon ny filosofi att ansluta sig till. Syftet är att ge deltagarna chansen att få syn på nya möjligheter och val som de tidigare inte hade tillgång till. Landmark Forum ger aldrig några förslag till vilka nyupptäkta val personen i fråga bör göra. Det är inte inbyggt på något sätt att den som har gått kurserna kan få råd eller anvisningar om sina livsavgörande beslut.

Tvärtom har jag observerat hur männsikor förkovrar sig i Landmark Forum för att undersöka, studera och överväga, rationellt och eftertänksamt, sina individuella målsättningar, intressen, relationer och engagemang.

Landmark Forum erbjuder inte, och ger sig heller inte ut för att erbjuda, någon ”sanning”, såsom kan förknippas med hjärntvätt och indoktrinering. Så vitt jag har sett framhålls inte vare sig egna eller några andra färdiga sanningar i Landmark Forum. Det ingår till och med en varning i varje kurs som Landmark ger att ingenting som har sagts eller avhandlats under kursen är ”sanning”. Allt som sägs är bara idéer som deltagarna kan överväga, utvärdera och eventuellt avfärda om de inte ser någon nytta i dem.

Utifrån mina personliga och yrkesmässiga kunskaper och erfarenheter, påstår jag att Landmark och Landmark Forum inte är en sekt eller sektliknande samt att de som deltar i Landmarks programs inte kommer till skada på något sätt.

Med bästa hälsning,

Edward H. Lowell, M.D.

Landmark Worldwide

Lev ett extraordinärt liv
Omdefiniera vad som är möjligt

Registrera dig nu Kursanmälan