Kursöversikt

Kursplan för Landmark Forum

En daglig beskrivning

Dag ett

Dag ett

I. Översikt och genomgång: Hur Landmark Forum fungerar
Deltagarna får en översikt en känsla av vad de kan förvänta såväl som tips och idéer om hur de kan få ut mesta möjliga av kursen. Man går igenom kursprogrammet och det blir ett tillfälle att ställa frågor.

Allt är klart för deltagarna att engagera sig i materialet på ett kraftfullt sätt, få ut maximalt värde och producera oförutsägbara resultat på kort tid.

II. Already Always Listening
I avsnittet Already Always Listening™ (redan färdigt lyssnande) undersöker vi möjligheten att hur vi ser på oss själva, våra omständigheter och andra människor faktiskt ofta filtreras och döljs av förut existerande föreställningar och idéer - som har skapats genom vår uppfostran, våra värderingar och våra tidigare upplevelser och att detta sker även om vi upplever oss själva som öppna och objektiva.

I det här avsnittet ser vi dessa filter som de är - ett allomfattande inflytande som i grunden färgar våra relationer till människor, omständigheter och till oss själva. Medvetenhet om dessa filter och kunskap om de slående begränsningar de innebär banar vägen för en stärkande frihet. Människor, situationer och vårt sätt att se på livet förändras dramatiskt.

III. Sammanhangets dolda kraft
Här föreslår vi att det är sammanhanget som är avgörande i allt vad människor företar sig. Detta innebär att de dolda sammanhang som vi lever våra liv utifrån bestämmer vad vi ser och inte ser. De avgör vad vi överväger och vad vi inte kan se samt vad vi klarar av och vad som verkar omöjligt. Med detta synsätt står alla beteenden - alla sätt att vara och handla - i relation till de sammanhang vi lever våra liv utifrån.

När dessa sammanhang blir tydliga och kända kan vi börja se de okända processer som skapade dem och till vilken grad de styr våra liv. Vi får, kanske för första gången, möjlighet att göra ett val med avseende på vilka vi är och vilka vi kan vara, åtskilt från dessa sammanhang. Då finns en frihet och en förmåga att handla som inte var tillgänglig tidigare - även vardagliga handlingar skapar en helt ny nivå av effektivitet.

IV. Vicious Circle
I avsnittet Vicious Circle (den onda cirkeln) föreslår vi att det finns en tendens hos oss människor att förringa det som hände genom den historia vi berättar om vad som hände. Detta händer så snabbt att det är svårt att separera de båda versionerna och vi betraktar dem som en och samma. Nästan genast och definitivt med tiden blir den historia vi berättar för oss själva hur det faktiskt är den verklighet vi känner till. Den begränsar vad som är möjligt i våra liv och berövar oss mycket av vår glädje och effektivitet.

När vi kan skilja det som hände från vår historia eller tolkning upptäcker vi att mycket av det vi anser vara avgjort, bestämt och fast, kanske inte är det. Situationer som eventuellt har varit utmanade och svåra blir lätta och möjliga att förändra. Vi märker att vi inte längre är begränsade till en ändlig uppsättning alternativ och att vi kan nå dit vi vill med en ny lätthet och glädje.

V. Rackets™: Vinst och kostnad
I avsnittet om Rackets (falskspel) diskuterar vi idén medfalskspel som ett ofruktbart sätt att vara eller handla, som omfattar ett klagomål på att någonting inte borde vara som det är. Ofta märker vi inte, även om våra klagomål verkar berättigade och t.o.m. befogade, att det finns en viss vinst - en fördel eller förmån som vi får, som förstärker detta beteende. Samtidigt har detta sätt att vara en hög kostnad antingen det gäller vår vitalitet, samhörighetskänsla, självuttryck eller vår känsla av välbefinnande.

Genom att känna igen det här mönstret, vad det kostar och hur vi håller fast i det, får vi valet att avbryta cykeln och upptäcka nya sätt att agera som leder till nya nivåer av lycka, tillfredsställelse och välbefinnande på de områden som är viktigast för oss.

Dag två

Dag två

I. Illusionen om någon gång: En ny syn på möjligheter
Om någon sa till oss "X är möjligt", skulle vi normalt uppfatta detta som att de menar att X inte existerar nu och att dess existens, även någon gång i framtiden, är oviss. Vårt sätt att använda ordet möjlighet skiljer sig från detta vanliga bruk. Vi talar inte om någonting avlägset eller något som eventuellt kan hända i framtiden. I det här avsnittet kommer vi att betrakta begreppet möjlighet i ett helt nytt ljus.

Denna nya syn på möjligheter har en omedelbar och kraftfull inverkan på vilka vi är, hur vi lever våra liv och hur vi ser saker - nu i nutiden. Den har styrkan att röra, beröra och inspirera oss, att skapa våra handlingar och skifta det sätt vi är på just nu.

II. Myterna om Är, Därför att och Jag
I det här avsnittet utforskar vi hur vi ser på det som vi uppfattar som verklighet, som innefattar en objektiv värld som existerar oberoende av oss, där orsak och verkan är de viktiga faktorerna. Där är jag, som en identitet, en uppsättning egenskaper, attribut och erfarenheter från det förflutna. När vi utforskar verklighetens natur och tar isär dessa myter blir något annat möjligt.

Här tittar vi inte så mycket på det speciella i de verkligheter vi konstruerar utan på att det är mänskligt att konstruera sådana verkligheter och sedan glömma bort att det var vi själva som konstruerade dem. Resultatet blir att vi ser att vi inte längre behöver vara begränsade till att leva inom ett inskränkt område och vi får frihet att uttrycka oss själva helt och fullt.

III. Urskilja: Att öppna nya världar
Att urskilja någonting innebär att ta någonting ur en suddig bakgrund och placera det i förgrunden. Precis som att lära sig ett nytt språk skapar en bro till en ny kultur eller att förmågan att balansera gör det möjligt att cykla så ger oss förmågan att urskilja möjlighet att röra oss i områden som vi tidigare inte hade tillgång till.

Distinktioner ger kraft och bredd till förmågan att leva kreativt och framgångsrikt. Med förmågan att urskilja har vi tillgång till nya världar och tillfällen till handling  action.

IV. Frihet från oro
Utgå ifrån att rädslan är ett av de viktigaste hindren mot effektivitet. Det spelar ingen roll hur skickliga, framgångsrika eller modiga vi är, rädsla och oro verkar spela en roll vid vissa tillfällen i allas våra liv. Vi tillåter ofta vår rädsla och oro att stoppa oss - att bestämma hur mycket vi ska riskera och att begränsa området vi lever inom - vi ger dem oförtjänt styrka och vikt i våra liv.

När vi ser att vårt förhållande till våra rädslor och vår oro helt ofrivilligt ger dem ett eget liv blir något annat möjligt. Vi märker att vi är kraftfulla där vi tidigare blev stoppade och vi är fria att återupptäcka och utforska det som är viktigt i våra liv.

V. Hur identiteter skapas
I detta avsnitt kommer vi att undersöka hur vår identitet - den som vi anser att vi är - skapades. Processen började i barndomen, när vi gradvis antog sätt att vara och agera för att framgångsrikt hantera situationer som inte riktigt blev som vi tyckte att de skulle vara. När vi når vuxen ålder har vi skaffat oss en uppsättning vanor och tillvägagångssätt, attribut och egenskaper som verkar ge oss en viss framgång - som utgör vår personlighet, vår stil, de vi anser oss vara.

När vi börjar se att vår identitet skapades som reaktion på något som vi bestämtinte borde vara, blir resultatet en ny frihet att uttrycka vilka vi är - ett totalt skifte i vad vi ser och vet är möjligt.

Dag tre

Dag tre

I. Det förflutnas genomträngande inflytande
Mycket av det som utgör idag och t.o.m. imorgon verkar vara en fortsättning på eller en variation av det som har varit tidigare. Det vi ser som möjligt - det mål vi jobbar mot - är i stort sett en mer omfångsrik, bättre eller annorlunda version av det förflutna.

I det här avsnittet får vi en teknik för att placera det förflutna där det hör hemma - i det förflutna. Vi börjar utforma våra liv som ett fritt och autentiskt uttryck - utifrån vad som är möjligt snarare än det som har varit. Fria från det förflutna upplever vi en ny nivå av vitalitet, välbefinnande och glädje och vi kan njuta av en nyfunnen känsla av kontakt och närhet till andra människor i våra liv.

II. Förändring vs. transformation
Vi tar för givet att saker ”är” på ett visst sätt. För att åstadkomma en förändring börjar vi jobba på att ändra omständigheter, människor omkring oss, till och med oss själva. Under det här avsnittet utforskar vi skillnaden mellan förändring och transformation. Förändring är i huvudsak en jämförelse med något som existerade tidigare. Utifrån detta baserar sig förändring på det förflutna. I stort sett ger förändring något mer, bättre eller annorlunda än tidigare. Transformation innebär å andra sidan att frambringa eller uppfinna. Det är något skapat och det är i sig själv expansivt och oändligt.

Det är i denna del av Landmark Forum som skiftet eller transformationen händer för människor. Detta dramatiska skifte ger oss möjlighet att tänka och handla utanför de uppfattningar och begränsningar som redan finns och att omskapa oss själva och den verklighet vi har upplevt.

III. Språk som en tillgång till kraft
Språk anses vanligen vara en bro ut till världen. Även det sätt vi lär oss språk på förutsätter att det först finns en värld. Sedan lär vi oss språk för att få kontakt med och hantera världen. Vi tänker sällan om ens någonsin att språket faktiskt kan vara det som skapar världen.

I den här delen utforskar vi ett nytt sätt att se på språk som totalt förändrar vad som är möjligt. Språk kommer att betraktas som kreativ handling. Lyssna och tala handlingar som vi vanligtvis ser som vardagliga får nya dimensioner och en oväntad kraft. De blir något som skapar.

IV. Val
Styrkan att välja är något unikt för oss människor. Vi alla har ett stort intresse av att skapa våra liv - att göra de rätta valen och sträva efter det som är viktigt för oss. Ett vanligt synsätt avseende val är att det innebär att reagera på eller välja mellan redan befintliga alternativ. Här betraktar vi val på ett annat sätt.

I denna del utforskar vi val som en grundläggande mänsklig förmåga att skapa. När vi förstår och upplever val på det sättet, framstår det som tidigare bara verkade vara en del av - ”hur saker är” - oundvikligt eller omöjligt att förändra - i ett nytt ljus. Vi finner att vi kan välja - ha något att säga till om - när det gäller vilka vi är och vilka vi kommer att vara, som författare till våra liv i alla situationer.

V. Tillgång till att vara enastående

Var och en av oss skulle vilja vara enastående: att se till att våra liv betyder något, att utmärka oss i områden som är viktiga för oss - våra familjer, vårt arbete, våra nära relationer, vår framtida ekonomi. Varje dag får vi tillfälle att antingen leva ett vanligt, ordinärt liv eller att skapa någonting utöver det vi har varit och känner till.

Under den här delen tar vi tag i vad som ger verklig styrka, integritet och mod på alla områden som är viktiga för oss. Vi utforskar de tillfällen vi har att uttrycka oss själva helt och fullt, att åsidosätta de befintliga normerna, att ifrågasätta fasta antaganden, att vara fria oavsett omständighet samt att slå sönder och omskapa formen.

Avslutningskvällen

Avslutningskvällen

I. Nya möjligheter, genombrottsresultat och en snabb återblick
Under detta sista tre timmar långa avsnitt berättar deltagarna för varandra och deras inbjudna gäster om de nya möjligheter som de har skapat för sig själva. Viktiga diskussioner och insikter tas upp igen för att fördjupa vår förståelse av distinktionerna i Landmark Forum och varför de är viktiga i våra liv.

Gästerna får en upplevelse av vad Landmark Forum är och nyttan med programmet. De får en unik möjlighet att se hur det fungerar genom att direkt delta i en del av tekniken.

II. Att kraftfullt hantera sammanbrott
Här utforskar vi en teknik för effektiv hantering av sammanbrott. Med sammanbrott menar vi något som vi säger inte borde vara eller något som stoppar oss från att uppnå det vi vill uppnå. I stället för att se sammanbrott på det vanliga sättet, börjar vi se sammanbrott som en väg - faktiskt en tillgång - till att uppfylla vad som är möjligt.

Resultatet är att vi har självförtroende att gå bortom det som känns bekvämt och att välkomna sammanbrott som tillfällen för ledarskap och åstadkommanden.

III. Transformation som ett sätt att leva
I Landmark Forum går begreppet möjlighet från att vara ett abstrakt ideal till att vara en vardagsverklighet. Livet får en ny ram. Sättet vi närmar oss världen och hur världen närmar sig oss förändras.

Landmark Forum ger dig en förmåga att relatera till livet med en ny frihet och styrka. De förmågor du lär dig lämnar dig aldrig och de är dina för evigt. Landmark Forum är inte en enstaka händelse. Det är ett sätt att närma sig livet ögonblick för ögonblick.

Dag ett | Dag två | Dag tre | Avslutningskvällen

Tillbaka till toppen

Landmark Worldwide

Lev ett extraordinärt liv
Omdefiniera vad som är möjligt

Registrera dig nu Kursanmälan